Relationsproblem

Relationsproblem med partner, vänner, familjemedlemmar, eller arbetskamrater kan yttra sig på många sätt. Exempelvis om dina relationer tenderar att bli konfliktfyllda, svåra att fördjupa, manipulativa eller du blir illa till mods när du är tillsammans med andra människor, eller av rädsla att de ska uppfatta dig som tråkig, otillräcklig eller negativ. Eller om du tror att andra vill dig illa, lura dig, attackera eller utnyttja dig, och måste ha kontroll över din omgivning för att känna dig trygg.

Förklaringar till relationsproblem kan vara olika. Du kan ha dåliga erfarenheter av att andra viktiga människor svikit dig och som följd av det ha anknytningsproblem. Relationssvårigheter kan också vara uttryck för låg självkänsla, hög stressnivå, orimliga krav på dig själv, låg impulskontroll eller bristande självinsikt.

Mellan människor är problemet i sig det samspel man har i kommunikationen sinsemellan och de tolkningar vi gör utifrån denna. Alla människor har olika referensramar och utgår från dem och därför sker många missuppfattningar. Vi är ofta mer medvetna om vår egen avsikt i det vi säger eller gör men mindre medvetna om den inverkan vårt beteende får på andra.