Livskriser

En kris kan bäst förstås som en situation där vi överväldigas av starka negativa känslor och inte vet hur vi ska hantera dessa. När man talar om kriser brukar man skilja på de som är kopplade till yttre oväntade traumatiska händelser, och de som räknas som en naturlig livsomställningsprocess, t ex pubertetskris, få sitt första barn, 40-års kris, skilsmässa, gå i pension etc. Vare sig det rör sig om utvecklingskriser eller kriser som är kopplade till den yttre miljön är kriser något som hör till det normala livet och som vi måste lära oss att handskas med.

Symptomen vid kris är liknande de vid depression. Det vill säga en känsla av både nedstämdhet, hjälp- och hopplöshet samt handlingsförlamning. Man kan också ha svårigheter att fatta beslut, likväl som man kan få ångest och koncentrationssvårigheter. Ju djupare och allvarligare kris, desto kraftigare symptom.