Ångestsyndrom

Att lida av kontinuerlig ångest kan innebära att leva med en utpräglad oro inför en rad olika områden i livet som t.ex. ekonomi, hälsa, arbetsliv, familj eller vänner. Man oroar sig ständigt för något och ångesten brukar beskrivas som ett inre molande större delen av tiden. Man har ett medvetet fokus på eventuella framtida hot, ofta kombinerat med en känsla av att själva oron hjälper till att vara förberedd för eventuella hot. Den oro och det hot man känner är starkt överdriven och står inte i proportion till hur sannolikt det är att det man är rädd för verkligen ska inträffa. Det är också mycket vanligt att man oroar sig för vad det egna oroandet innebär för den egna hälsan eller för hur man upplevs av andra i sin omgivning. Oron uppfattas av klienten som stark, svår att kontrollera och den medför en hög stressnivå ofta med mer eller mindre uttalade utmattningskänslor och spänningar i kroppen. Karakteristiskt är också att oroandet sällan resulterar i någon lösning av det problem man oroar sig för.

Ihållande ångest under en längre tid diagnostiserad GAD (generaliserat ångestsyndrom) är idag den vanligaste bakomliggande psykologiska orsaken hos personer som söker vård för typiska fysiska stressrelaterade besvär som exempelvis mag-tarmproblem, ryggbesvär och kronisk huvudvärk. Den är den fjärde vanligaste diagnosen och är ungefär lika vanlig som depression.