Search

Mottagningens metoder, teoretiska utgångspunkter och kvalitetssäkring

Järntorgets psykoterapimottagning utgår från en kombination av väl beprövade och evidensbaserade behandlingsinriktningar som traditionell KBT och tredje vågens KBT där inslag av acceptans och medveten närvaro lagts till i terapiprocessen. Även synsätt och verktyg utifrån psykodynamisk terapi (PDT) används, dvs hur upplevelser och minnen från uppväxtvillkoren påverkar känslor, självbild och relationer i nuet. Katarina har också genomfört vidareutbildning inom schematerapi (ST) modul A till C på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Verksamheten är godkänd av IVO (inspektionen för vård och omsorg) är underordnad Socialstyrelsen och tar kontinuerligt del av ny forskning inom psykoterapifältet.

Läs mer om våra behandlingar

Katarina Landers

Katarina Landers är verksamhetschef på mottagningen sedan 2014. Hon är legitimerad psykoterapeut sedan 1998, har grundutbildning som socionom (1991) och har lång yrkeserfarenhet av samtal och psykoterapi. Parallellt med studierna till legitimerad psykoterapeut 1998, startade Katarina eget företag 1997 med inriktning på psykoterapi för privatpersoner och organisationsutveckling inom privata näringslivet. Efter socionomexamen arbetade Katarina de första yrkesverksamma åren med vuxna inom socialpsykiatrin, BUP och med ungdomar och deras familjer.

Läs mer om hur Katarina arbetar med personbedömning, chefscoaching, karriärutveckling med mera på landersinsiktutveckling.se

Katarina startade sin andra kliniska verksamhet inom beroendeproblematik SOKK i början av 2019. Läs mer på sokk.nu


Vad innebär legitimerad psykoterapeut?

För att komma in på utbildning till leg.psykoterapeut krävs grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, präst eller psykolog och en basutbildning i psykoterapi (steg 1) egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete med klienter under handledning i minst två år. När dessa krav är uppfyllda läser man påbyggnadsutbildning mot leg.psykoterapeut på halvtid under tre år. Socialstyrelsen utfärdar därefter legitimation.

Legitimationen garanterar kunskap och kompetens för ett seriöst utövande av yrket samt tystnadsplikt. Som legitimerad psykolog eller psykoterapeut godkänts man för att bedriva psykoterapi av socialstyrelsen och står därmed under socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att vi som behandlare har rätt kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykologisk behandling. Detta innebär också att vi har lagstiftade skyldigheter som journalföringsplikt och skyldighet att rapportera skador och skaderisker gentemot dem vi behandlar. Läs mer om legitimationen på socialstyrelsens hemsida.